Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Kontakt: Ing. Viktor Plachý, hlavní agronom, plachy@zduncovice.cz Další informace »

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Kontakt: Bc. Jan Čunderle, hlavní zootechnik cunderle@zduncovice.cz Další informace »

 

O společnosti

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO UNČOVICE

Zemědělské družstvo Unčovice se rozkládá na Hané v nížině Hornomoravského úvalu převážně mezi městy Olomouc a Litovel v údolí řeky Moravy. Družstvo hospodaří na výměře víc jak 6.100 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 270 ha luk. Zemědělské pozemky se nachází v nadmořské výšce 210 – 230 m n. m. (převážná část pozemků podél řeky Moravy), 280 – 389 m n. m. (středisko Lošov) až po 560 m n. m. (k. ú. Jívová).

Zabýváme se tradiční rostlinnou a živočišnou výrobou, výrobou osiva pro společnost OLSEED, a.s., provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 1, 289 MW a dále se zabýváme pronájmem nemovitostí.

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě jsou hlavními plodinami pšenice ozimá (30 % výměry), ječmen jarní     (20 %), řepka (12 %), cukrovka (11 %), kukuřice (11 %), hrách setý ke konzervárenským účelům (3,5 %) a plodiny určené pro potřebu živočišné výroby.

K uskladnění produkce byla vybudována posklizňová linka a sila Náklo s kapacitou 12 000 tun, další posklizňové linky a sklady jsou modernizovány (Unčovice, Příkazy). Zemědělské družstvo Unčovice je spoluvlastníkem firmy Olseed a.s., která se zabývá výrobou a prodejem osiva.

 

Přehled ha výnosů (t/ha)

PLODINA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
řepka ozimá 4,4 3,4 3,5 3,5 4,1 4,4 4,0 3,8 3,41
pšenice ozimá 7,6 6,4 6,9 4,7 7,2 8,4 7,9 8,1 8,35
ječmen jarní 6,2 4,0 5,7 4,6 5,6 7,2 7,4 6,5 6,21
hrášek na zeleno 3,9 3,2 4,6 2,6 5,1 6,7 6,5 5,6 5,38
cukrovka 67,5 62,1 57,1 61,3 63,1 80,8 53,1 67,2
výroba pícnin v ha 665,7 635,1 513,5 983,6 796,4 844,3 940,9 939,7

Živočišná výroba

Živočišná výroba je rozčleněna do dvou úseku, chov prasat a chov holštýnského skotu. V obou úsecích se jedná o uzavřený obrat stáda.

Chov prasat je soustředěn na farmách v Rozvadovicích a v Nákle, v menší míře ve Střeni, v Křelově a v Horce nad Moravou, celkem 600 kusů prasnic, 3.400 kusů prasat ve výkrmu a 3.000 kusů selat.

Ve velkokapacitních stájích ve střediscích Unčovice a Příkazy je chováno 840 ks krav holštýnského plemene. V užitkovosti dojnic je dosahováno přes 10 tisíc litrů mléka na dojnici za rok.

 

Vybrané ukazatele živočišné výroby

 UKAZATEL SKUTEČNOST
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
počet narozených telat 777 792 738 777 742 827 800 872 925
počet odchovaných selat 15 072 13 628 230 16 102 15 956 15 195 15 733 15 864 15 835
přírůstek telat do 6 měs. 0,844 0,838 0,894 0,879 0,818 0,888 0,736 0,823 0,835
přírůstek chovn. jalovic 0,811 0,880 0,801 0,849 0,934 0,838 0,842 0,848 0,856
přírůstek výkrmu skotu 0,835 0,877 0,888 0,853 1,005 0,865 0,676 0 0
přírůstek chovn.běhouni 0,436 0,593 0,434 0,393 0,538 0,538 0,550 0,572 0,541
přírůstek výkrm prasat 0,747 0,790 0,929 0,834 0,840 0,832 0,836 0,859 0,916
výroba mléka v tis. l 7 020 7 006 6 902 6 798 6 835 6 570 7 306 7 881 8 233
dodávka mléka v tis. l 6 613 6 542 6 429 6 338 6 441 6 107 6 955 7 587 7 972
% tržnosti 94,19 93,37 93,13 93,23 94,23 93,90 95,20 96,27 96,82
užitkovost dojnic l/den 22,74 23,22 23,52 23,53 23,30 22,77 25,20 26,42 26,55
natalita prasnic živě nar. 21,93 25,10 25,10 25,30 25,50 27,10 27,95

 

V roce 2017 došlo k dalšímu zlepšení naturálních ukazatelů na obou úsecích, průměrná užitkovost do září 2017 byla 28,31 litr na všechny krávy a tržnost 97,14 %, průměrný stav krav za rok 2017 je 838 kusů krav.

Středisko chovu prasat Rozvadovice do 30.6.2017 dosáhlo těchto výsledku: 2,26 obrátkovost, všechny narozené selata byly na hodnotě 30,3 na prasnici a prasničky, živě odchované 28,5.

Středisko chovu prasat Náklo dosáhlo těchto výsledku: 2,18 obrátkovost, všechny narozené selata byly na hodnotě 28,1 na prasnici a prasničky, živě odchované 26,2.

 

Bioplynová stanice Příkazy

Jedná se o BPS s maximálním elektrickým výkonem 1189 kW a tepelným výkonem 1177 kW. Bioplynová stanice je navržena s využitím technologie NatUrgas. Bioplyn je produkován tzv. mokrou fermentací z organických hmot vzniklých zemědělskou výrobou. Jedná se o zařízení s „mokrým kvašením“ k energetickému zhodnocení obnovitelných zdrojů – stanice s využitím rostlinných substrátů, hovězí a vepřové kejdy, chlévské mrvy, cukrovarnických řízků, travní senáže a zbytků krmiv.

BPS je přímo navázaná na středisko chovu skotu na farmě v Příkazích, kdy veškerá vyprodukovaná kejda a chlévská mrva je spotřebována přímo v BPS, rovněž i zbytky krmení.

Výroba Elektřiny a tepla z BPS Příkazy 2016
Elektřina dodaná do sítě (MWh) Teplo spořebované na vytápění a ohřev TUV (GJ)
Leden 678.591 596
Únor 627.542 541
Březen 675.135 566
Duben 653.408 449
Květen 673.827 315
Červen 490.253 51
Červenec 638.155 0
Srpen 707.208 120
Září 682.058 125
Říjen 678.853 374
Listopad 653.609 540
Prosinec 697.028 611
Celkem 2016 7855.667 4288

 

Další aktivity

Vlastníme areál v Olomouci na Pavelkové ulici, kde je většina budov pronajata ke komerčním účelům. Dále v Olomouci vlastníme a pronajímáme historický dům na ulici Kateřinská v centru města Olomouce.

Mezi další činnosti družstva patří pronájem nevyužívaných objektů v jednotlivých střediscích. Družstvo také provozuje dvě veřejné čerpací stanice pohonných hmot. Závodní kuchyně s kapacitou více jak 500 jídel denně slouží k zajištění stravování zaměstnanců, členů i veřejnosti v obcích hospodářského obvodu družstva. Družstvo zachovalo rekreační objekt – chatu v Malém Vrbně v Jeseníkách, která slouží k rekreaci zaměstnanců, rodinných příslušníků i veřejnosti.

Zemědělské družstvo Unčovice bylo jmenováno MZe ČR školním závodem Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci, kdy družstvo umožňuje žákům 3. a 4. ročníků absolvovat svoji praxi.

 

Ekonomika podniku

V současné době (v roce 2016) má družstvo 262 členů a zaměstnává 178 pracovníků (60 žen, 118 mužů).

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016*
Tržby za prodej výrobků a služeb 201 709 198 161 305 513 317 599 304 977 335 731 319 180 300 603
Tržby za prodej zboží 61 233 55 774 82 623 50 072 38 616 39 857 27 049 20 900
Výkonová spotřeba 139 893 151 141 194 363 195 670 209 218 213 534 241 671 226 441
Osobní náklady 70 558 67 062 79 045 81 661 82 354 83 161 83 131 77 627
Ostatní provozní výnosy 62 172 60 723 68 135 54 477 86 599 98 422
Ostatní provozní náklady 20 198 7 588 7787 7 187 11 981 13 104
Provozní hospodářský výsledek -4 902 6 140 45 178 49 376 52 300 79 634 55 355 60869
Hospodářský výsledek za účetní období 6 510 20 053 30 980 40 160 38 027 58 211 43 218 48 216
Hospodářský výsledek před zdaněním 4 841 21 476 43 361 49 592 49 0387 76 931 53 495 59 440