Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Kontakt: Ing. Jarmila Hubáčková, hlavní agronom, hubackova@zduncovice.cz Další informace »

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Kontakt: Ing. Jan Čunderle, hlavní zootechnik cunderle@zduncovice.cz Další informace »

 

Karanténa – opatření

                                                                   POKYNY ZD UNČOVICE

pro zaměstnance s ohledem na další opatřeni, a to uzavření oblasti Unčovice, Rozvadovice, Chořelice a Litovel

 

Jak jistě víte, krom všeobecným nařízením spojených s koronavirem, se náš podnik dostal do dalších nadřazených mimořádných opatření, a to uzavření oblasti, ve které se významná část podniku nachází.

Proto pár informací k této situaci pro zaměstnance:

 1. Skupina zaměstnanců, kteří mají trvalé bydliště v uzavřené oblasti a mají i pracoviště (Rozvadovice, Unčovice), do práce mohou. RV a ŽV jede v neomezeném provozu. Závodní stravování je ale do odvolání zrušeno (není možno rozvážet do jiných oblastí). Administrativa pracuje z domu, jsou k dispozici na svých telefonních číslech. Vedení podniku pracuje normálně, pouze hlavní mechanizator je v karanténě, ale je na telefonu.
 2. Skupina zaměstnanců, kteří nemají trvalé bydliště v uzavřené oblasti, ale mají pracoviště Rozvadovice nebo Unčovice do práce nesmí. Pouze pro určité zaměstnance (zootechnik Rozvadovice, pracovníci ŽV Unčovice) mají vyřízenou výjimku od Krajské hygienické stanice. A musí dodržovat domácí karanténu. A byli individuálně poučeni jak se mají pohybovat mimo zónu.
 3. Skupina zaměstnanců pracující mimo Unčovice, Rozvadovice mohou pracovat v běžném režimu, ale mají zákaz vstupu do střediska Unčovice, Rozvadovice a povinnost se seznámit a dodržovat vydané pokyny s COVID 19.
 4. Dále budou mít do uzavřené oblasti na výjimku povolen vstup inseminátor, nafta, odvozce mléka..tímto žádáme zaměstnance, aby se s nimi nijak nekontaktovali a dodržovali odstup minimálně 2 metry. Nejlépe se vyhnuli kontaktu vůbec, využili telefonický kontakt!

 

Jinak pro všechny platí, pokud se necítíte dobře, raději zůstaňte doma. Chod podniku je zajištěn, nemusíte mít strach o existenci podniku. Přežili jsme povodně, tornádo, sucho, snad i hraboše…tak tento mimořádný až válečný stav taky zvládneme. Chce to pouze dodržovat pravidla a nepodceňovat opatření. Tím si tu karanténu zkrátíme.

Za vedení Vám všem přeji pevné zdraví a nervy

 

                                                         Milada 😊

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Nařízení mimořádného opatření při epidemii

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) vydává podle § 94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto opatření obecné povahy:

I.

s účinností ode dne 16. 3. 2020 od 16:00 hod se k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19  způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:

 • všem osobám s trvalým či jiným pobytem nacházejícím se dne 16. 3. 2020 na katastrálním území Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice,  Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka (dále jen katastrální území)  se s okamžitou platností zakazuje opustit toto území obcí a dále se zakazuje pohyb těchto osob mimo místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo jiného pobytu, a to do odvolání, minimálně však po dobu po dobu 14 dnů,

a to s výjimkou cest uvnitř tohoto území:

 • nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákupů potravin, léků a drogerie, krmiv pro zvířata, pohonných hmot),
 • do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných 

a osob blízkých a zařízení veterinární péče,

 • nezbytně nutných k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu nacházející se ve výše uvedených katastrálních územích,
 • za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • a dále k výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a rozvážkové služby,
 • všem osobám nacházejícím se na výše uvedených katastrálních územích s trvalým či jiným pobytem mimo tato území, se umožňuje přesun do místa jejich trvalého pobytu, popřípadě místa jiného pobytu a setrvání v tomto místě do odvolání, minimálně však po dobu 14 dnů,   
 • všem osobám nacházejícím se na výše uvedených katastrálních územích s trvalým či jiným pobytem se umožňuje přesun do místa poskytnutí zdravotní péče mimo uvedená katastrální území, a to z důvodu zajištění pravidelné zdravotní péče, jejíž neposkytnutí by znamenalo ohrožení života těchto osob, a to po předchozím ověření této skutečnosti ze strany krajské hygienické stanice (např. onkologičtí pacienti, dialýzy a podobná  závažná onemocnění),  
 • všem osobám nacházejícím se dne 16. 3. 2020 mimo výše uvedená katastrální území se s okamžitou platností zakazuje vstup, pohyb a pobyt všech těchto osob na výše uvedená katastrální území, a to až do odvolání,

s výjimkou:

 • návratu osob majících v daném katastrálním území trvalý pobyt či jiný pobyt,
 • cest nezbytně nutných k zajištění zásobování obyvatelstva daného území (např. potraviny, léky a drogerie, krmiva pro zvířata, pohonné hmoty),
 • cest nezbytně nutných k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu (např. příslušníci záchranných sborů jako je hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba, policie při výkonu své činnosti a ostatní složky integrovaného záchranného systému, osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, pracovníci provádějící neodkladné havarijní servisní práce typu elektroservis, servis kotlů, plynovodů, vodovodů, bioplynových stanic, čerpacích stanic, teplovodů, dalších cest za účelem odvrácení hrozící škody apod., prokáží-li tuto skutečnost),
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku 

a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel (např. Povodí Moravy, mobilní operátoři, energetika), zásobování a rozvážkové služby,

 • a to za předpokladu, že tyto osoby budou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky nebo nepříjdou do bližšího kontaktu s osobami dle bodu 1) této veřejné vyhlášky, tedy s osobami s trvalým či jiným pobytem nacházejícími se od 16. 3. 2020 na výše uvedených katastrálních územích,
 • v případech hodných zřetele lze dalším osobám umožnit výjezd z těchto katastrálních území nebo vjezd do těchto katastrálních území, a to po předchozím souhlasu vydaném krajskou hygienickou stanicí,
 • všem osobám nacházejícím se dne 16. 3. 2020 na výše uvedených katastrálních územích se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost místně příslušné krajské hygienické stanici.

 

II.

  Toto opatření obecné povahy v plném rozsahu nahrazuje opatření obecné povahy vydané dne 16.3.2020 v 03:00 hod ředitelem Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j.: KHSOC/09068/202/RED.

DOPLNĚNÍ a zpřesnění ze dne 17.3.2020

 

Krizový štáb města Litovel informuje, že od 16.00 hodin dne 16.03.2020 platí nová verze veřejné vyhlášky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Opatření obecné povahy – Nařízení mimořádného opatření při epidemii. Tato novější verze upřesňuje podmínky pohybu osob uvnitř uzavřené oblasti z důvodu zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19. Důrazně žádáme občany o její dodržování, chrání tím nejen své zdraví, ale zdraví všech občanů.

 

Apelujeme na občany, že v podmínkách Opatření obecné povahy je nutnost pohybovat se po veřejných prostranstvích s ochrannými prostředky. Toto doporučení vydala rovněž Vláda ČR, o jejich nošení žádají místní praktičtí lékaři a nejen oni. V této souvislosti také apelujeme na občany, přijede-li zásobování do lékáren, aby byl umožněn samostatný přístup pracovníka zásobování do lékárny.

Základní pravidla pohybu v uzavřeném území jsou: cesta k zajištění nezbytně nutných životních potřeb do zdravotnických zařízení pro sebe samého či pro blízkou osobu, totéž k zajištění neodkladných úředních záležitostí anebo k výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku. Toto však neznamená volný pohyb osob po veřejných prostranstvích, procházky po lesích apod. Je nutné zajistit, aby občané byli doma a došlo k omezení kontaktů mezi nimi, shlukování a sdružování se. Doporučení hygieniků je, chodit jednotlivě a s odstupem minimálně dva metry od jiné osoby.

Uvedená opatření se vztahují na Litovel a její místní části, zejména pak apelujeme na obyvatele Myslechovic a Nasobůrek, aby nechodili nakupovat potraviny do obce Haňovice, která není zařazena do uzavřené oblasti, ale nákupy si řešili v Litovli. Chráníte tím obyvatele Haňovic.

Vážení spoluobčané s trvalým pobytem na uzavřeném území, kteří ho nemůžete opustit a jet do zaměstnání mimo toto území, tato Vyhláška KHS OK je automatickou omluvenkou 

a dokladem, že se nemůžete dostavit do zaměstnání.

Děkujeme všem, že se budeme vzájemně respektovat.